Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Статут закладу освіти

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Департамент гуманітарної  політики

                                                                                 Дніпровської міської ради      

                                                                                Наказ  від 23.11.2016 № 273

                                                                          Директор департаменту

                                                                                     ______________Г.В. Глядчишин

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС №103

«ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

(нова  редакція)

 

 

                                                     ПРИЙНЯТО:

                                                                               Радою  навчального  закладу

                                                                                    Протокол    від   14.11.2016 № 5

  

 

м. Дніпро

 

 

 

 

Ці  зміни  та  доповнення  є  новою  редакцією  Статуту   комунального  закладу  освіти   навчально-виховний комплекс  №103 школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), зареєстрованого  виконкомом  Дніпропетровської  міської  Ради  народних  депутатів, рішення  від 25.11.1994р. №110,перереєстрованого  виконкомом  Дніпропетровської  міської  ради, рішення від 19.07.2001р. №1536, зареєстрованого  з  урахуванням  змін  15.10.2009р., номер  запису 1 224 105 0002 019227, 08.09.2011р., номер запису 1 224 105 0003 019227, 17.12.2012р. номер запису 12241070004019227, 21.05.2013р. номер запису 12241050005019227, ідентифікаційний код 24237209

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД  ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС № 103 «ШКОЛА  I-III  СТУПЕНІВ- ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА- САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ   - загальноосвітній  навчальний   заклад I-III cтупенів ( І ступінь (1-4кл.) - початкова школа з вивченням іноземної  мови з першого класу; ІІ ступінь(5-9кл.) - основна школа з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного циклів;    ІІІ ступінь(10-11кл.)  – старша школа з профілями навчання природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, філологічного, технологічного, художньо-естетичного та спортивного напрямків)   з  дошкільним   відділенням   є правовим  наступником  прав і обов’язків   комунального  закладу  освіти «Навчально-виховний  комплекс  №103  «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпропетровської  міської  ради , зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської  міської  Ради народних депутатів, рішення  від 25.11.1994 р. №110, перереєстрованого   виконкомом Дніпропетровської  міської  ради, рішення  від 19.07.2001р. №1536, зареєстрованого  з  урахуванням змін 15.10.2009р., номер запису 1 224 105 0002 019227, 08.09.2011р., номер запису 1 224 105 0003 019227,  17.12.2012р. номер запису 1 224 107 0004 019227, 21.05.2013р. номер запису12241050005019227, знаходиться  у комунальній   власності  територіальної громади  міста.

1.2. Місцезнаходження  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ «  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС №103 «ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ- ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ:

 

1.3.  КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД  ОСВІТИ  «НАВЧАЛЬНО  -  ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС №103 « ШКОЛА  I-III  СТУПЕНІВ- ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА- САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ  (далі навчальний заклад)  є юридичною  особою, має реєстраційний рахунок  в органах   Державного  казначейства , печатку, штамп, ідентифікаційний  код ЄДРПОУ.

      1.4.Власником  навчального закладу є:

      територіальна громада  міста в особі Дніпровської  міської  ради.

1.5.Навчальний заклад здійснює свою діяльність у  підпорядкуванні департаменту гуманітарної    політики Дніпровської міської ради.

      1.6.Головною метою навчального закладу є задоволення потреб громадян, суспільства у

догляді, оздоровленні, навчанні, вихованні  та розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, надання їм загальної середньої освіти, створення  правових та економічних умов для роботи з  використанням принципів розвиваючого  навчання, розвиток та  впровадження народних  традицій та народної  творчості у навчально-виховному  процесі.

      1.7. Головним завданням навчального закладу є:   

 •     забезпечення реалізації права громадян на  дошкільну та повну загальну середню освіту, виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців)поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня(вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, Про загальну середню освіту”,  «Про  дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  27 серпня  2010 року  № 778 (із змінами), Положенням про навчально-виховний  комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній  навчальний заклад, загальноосвітній  навчальний  заклад – дошкільний навчальний заклад », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р.№306 , Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ ст., іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10.Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних  обов’язків з іншими суб’єктами освітньої, виробничої та наукової діяльності;                                                        
 • дотримання фінансової дисципліни.                  

1.11.У навчальному закладі визначена українська  мова навчання згідно з чинним законодавством,(наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  від  01.11.2016 №251), запроваджено   поглиблене вивчення  предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного циклів; профілі навчання: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного,технологічного, філологічного, художньо-естетичного та спортивного напрямків, відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

1.12.Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із  власником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними  інститутами   та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, наукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію,капітальний  ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
 • встановлювати форму  для  учнів;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
 • надавати додаткові педагогічні послуги на госпрозрахунковій основі;
 • на базі навчального закладу проводити оздоровлення учнів.

1.13.У навчальному закладі створюються та функціонують:

 • предметні методичні  комісії, творчі групи, динамічні групи та рада навчального закладу, піклувальна рада.

1.14.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються

власником  і здійснюються дитячою міською лікарнею № 6.

1.15.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються

угодами, що укладені між ними.

    1.16. Харчування  забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету  відповідно до норм харчування.

    1.17.Харчування в дошкільному відділенні забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету та батьківських коштів відповідно до норм харчування.

 

                     ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ   НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу  затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради. У вигляді додатків до  робочого навчального плану додається розклад уроків та режим роботи (щоденний\річний ).

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну     літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

        Навчально-виховний процес у дошкільному відділенні  спрямований на реалізацію завдань Держаного стандарту дошкільної освіти України –Базового компоненту дошкільної освіти.

2.4.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу та дітей, які виховуються у дошкільних групах). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів  до іншого навчального закладу здійснюється на   наявності особової справи учня  встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

      Прийом  дітей  до  дошкільного  відділення  здійснюється  керівником   протягом календарного  року  на  підставі  заяви  батьків  або  осіб , які  їх  замінюють, медичної  довідки  про  стан  здоров’я  дитини, довідки   дільничного  лікаря  про  епідеміологічне  оточення, свідоцтва  про  народження.

     Групи  у  дошкільному відділенні   комплектуються  за  віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними(родинними) ознаками.

         Групи комплектуються  відповідно  до  нормативів  наповнюваності, санітарно-гігієнічних   норм  і  правил  утримання  дітей у дошкільних  навчальних  закладах  з  урахуванням   побажань батьків або  осіб, які  їх  замінюють.

        Власник   може   встановлювати  меншу  від  нормативів  наповнюваність  груп  дітьми у  дошкільному  навчальному  закладі. Для задоволення  потреб   населення  в  дошкільному  відділенні на підставі заяв батьків або  осіб, які  їх  замінюють , висновку  психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу,для дітей,які  потребують корекції фізичного та(або) розумового  розвитку можуть функціонувати   групи  компенсуючого  типу.

           За   бажанням  батьків  або  осіб ,  які  їх  замінюють, у  дошкільному відділенні   дитина   може  перебувати   цілодобово,  протягом  дня  або   короткотривало  ( неповний  день).Для таких  дітей   створюються  окремі  групи. У дошкільному  відділенні  можуть   функціонувати   чергові  групи  в  ранкові  та   вечірні  години, у  вихідні  та  святкові  дні. До  груп  з  цілодобовим  перебуванням  зараховуються  діти  віком  від 1 року 6 місяців  до 6(7) років. До груп  з  короткотривалим перебуванням  зараховуються  діти  віком  від  2 років 6 місяців до 6 (7) років.

       За дитиною зберігається місце в дошкільному відділенні у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній період (75діб) незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

Відрахування дітей з дошкільного відділення може здійснюватись:

·         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;

·         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·         якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;

·         у разі невнесення сплати за утримання дитини після встановленого терміну.

Термін повідомлення батьків про відрахування дитини: 2 тижні.

2.6.У навчальному закладі І-ІІІ ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, створюють групи продовженого дня.

      Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють), визначається режим   роботи групи продовженого дня: 1200 – 1800.

2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День Знань, його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також відповідає термінам, встановленим Міністерством освіти і науки України.

2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.За погодженням з управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та   профілю навчального закладу щорічно радою затверджується графік канікул, тривалість    яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.                                 

2.10.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  департаментом гуманітарної політики міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою і затверджується директором навчального закладу.

        Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – одинадцятому відповідно до загальноприйнятої системи оцінювання навчальних досягнень учнів. У документі про освіту (табелі, успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення учнів навчального закладу визначається  Порядком переведення учнів  загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. №   762 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30. 07.2015 р. за № 924/27369.

2.16.При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від  30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602..

2.18.Учням, які закінчили певний ступень, видається відповідний документ про освіту:

·         по закінченні початкової школи – табель успішності;

·         по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

·         по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

·         похвальні грамоти;

·         похвальні листи;

·         занесення до Дошки пошани;

·         одноразова грошова премія учням – переможцям районних та міських олімпіад (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

                        III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного  процесу в навчальному  закладі є:

·         вихователі;

·         вихованці дошкільних груп;

·         учні;

·         педагогічні працівники;

·         психологи, бібліотекарі;

·         батьки або  особи,які  їх  замінюють.

3.2.Права і обов’язки  учнів, педагогічних  та  інших  працівників  визначаються чинним законодавством  та  Статутом.              

3.3.Учні  мають   право:

   · на   вибір  форми  навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;                                                                                                                           

· на  користування  навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно - спортивною, корекційно - відновною та  лікувально-оздоровчою  базою  навчального  закладу;

·  на  доступ  до  інформації  з усіх  галузей  знань: брати  участь  у  різних  видах  науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

·  брати  участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування навчального закладу;

·  брати  участь в обговоренні  і  вносити  власні  пропозиції  щодо  організації  навчально – виховного  процесу, дозвілля  учнів, брати  участь у добровільних  самодіяльних  об’єднаннях, творчих  студіях, клубах, гуртках, групах за  інтересами тощо;

·   на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного та  фізичного  насилля, що  порушують  права або  принижують їх  честь, гідність;

·   на  безпечні і нешкідливі  умови  навчання, виховання та  праці.

3.4.Учні  зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними  навичками, підвищувати  загальнокультурний  рівень;

·    дотримуватися  вимог  Статуту, правил  внутрішнього  розпорядку;

·    бережливо  ставитись  до  державного, громадського  і  особистого  майна;

·    дотримуватися  законодавства,  етичних  норм;

·    брати  посильну  участь  у  різних   видах  трудової  діяльності, що  не  заборонені  чинним  законодавством;

·     дотримуватися  правил  особистої  гігієни.

3.5.Педагогічними  працівниками  навчального  закладу  можуть  бути  особи  з  високими моральними  якостями,  які  мають  відповідну   педагогічну  освіту, належний  рівень  професійної  підготовки, здійснюють  педагогічну  діяльність, забезпечують  результативність  та  якість     своєї  роботи,   фізичний  та   психічний  стан  здоров’я  яких  дозволяє  виконувати  професійні  обов’язки.

3.6.Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  педагогічних  та  інших  працівників  й  трудові  відносини  регулюються  законодавством  України   про  працю, Законом  України  “Про  загальну  середню  освіту”  та  іншими  законодавчими  актами.

3.7. Педагогічні  працівники  мають  право  на :

·    захист   професійної  честі, гідності;

·    самостійний  вибір  форм,  методів, засобів  навчальної  роботи, нешкідливих длЯ здоров’я   учнів;

·  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  організації  навчально – виховного  процесу;

·  проведення  в  установленому  порядку   науково – дослідної, експериментально-  пошукової  роботи;

·   виявлення  педагогічної  ініціативи;

 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1.Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.  Безпосереднє керівництво навчальним закладом  здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або   магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

          Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики   Дніпровської  міської ради  з дотриманням  чинного   законодавства. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу  є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·    працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

·    учнів другого-третього ступеня – класними зборами;

·     батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

     Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30%, учнів 30%, батьків і представників громадськості 30%. Термін їх повноважень становить календарний рік.

     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості., директор навчального закладу, власник.

     Загальні збори:

·  обирають раду навчального закладу, й голову, встановлюють термін їх повноважень;

·   заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

·  розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

· приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.

4.3.1.Метою діяльності ради є:

·    сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

·  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

·  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

·    розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

·  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

·  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

·   формування навичок здорового способу життя, створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі, сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

·   підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

·   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

·  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

·   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

·  зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.Рада навчального закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·   дотримання вимог законодавства України;

·   колегіальності ухвалення рішень;

·   добровільності і рівноправності членства;

·    гласності.

     Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

    Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

     Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу,  власника, а також членами ради.

     Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

     У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

    У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

     Голова може бути членом педагогічної ради.

     Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

     Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.Рада навчального закладу:

·   організовує виконання рішень загальних зборів;

·  вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

·    спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  та здійснює контроль за його виконанням;

·  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

·    затверджує режим роботи навчального закладу;

·  сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

·  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

·  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

·   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

·  заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;  

·  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорювання питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

·   виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

·  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

·  сприяє створенню та діяльність центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

·  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

·   розглядає питання родинного виховання;

·  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

·    сприяє педагогічній освіті батьків;

·    сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

·    розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

·  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

·   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи

     навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

·   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

·  співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

· зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

·    організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

·  вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загального обов’язкового навчання;

·         запобігання дитячій бездоглядності;

·         сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

·         всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 7 (семи) осіб з представників місцевих органів

         виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних

         закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

     Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

 Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

     Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

     У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:

·         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·         дотримання вимог законодавства України;

·         самоврядування;

·         колегіальності ухвалення рішень;

·         добровільності і рівноправності членства;

·         гласності.

     Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

     Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

     Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

     Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні

         з числа членів  піклувальної ради.

     З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

 Голова піклувальної ради:

·         скликає і координує роботу піклувальної ради;

·         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

·         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

·       представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та органах з питань, віднесених до її повноважень.

     Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

4.5.5.Піклувальна рада має право:

·      вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального  закладу;

·         залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

·         вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

·         стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

·     брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

·    створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.5.6.Директор навчального закладу:

·        здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

·     організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

·         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

·       створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

·    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

·     підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·        забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

·       призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

·         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

·    здійснює контроль за проходженням працівників у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

·         розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

·    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

·         за погодженням із профспілковим комітетом, затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

·     створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

·         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства

      директором навчального закладу і затверджується  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської  ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (тарифного окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається  лише  у разі зміни  кількості  годин з  окремих  предметів, що   передбачається  робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного  працівника  з дотриманням  законодавства  про  працю.

4.8.У навчальному  закладі  створюється  постійно  діючий  дорадчий  колегіальний  орган –   педагогічна  рада.

       Головою   педагогічної  ради є  директор  навчального   закладу.

4.9.Педагогічна  рада  розглядає  питання:

·   удосконалення  і методичного  забезпечення навчально-виховного процесу, планування та  режиму  роботи  навчального  закладу;

·        варіативної  складової  робочого навчального  плану;

·       переведення  учнів  до  наступних  класів і їх  випуску, видачі  документів  про  відповідний  рівень  освіти, нагородження за   успіхи  у  навчанні;

·       підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників, розвитку  їхньої  творчої  ініціативи, впровадження  у  навчально-виховний  процес  досягнень  науки  і передового  педагогічного  досвіду;

·         морального  та  матеріального  заохочення  учнів  та  працівників  навчального  закладу;

·     притягнення  до   дисциплінарної  відповідальності  учнів (вихованців), працівників  закладу за  невиконання  ними  своїх  обов’язків.

4.10.Робота  педагогічної  ради  планується  в  довільній  формі   відповідно  до   потреб навчального  закладу. Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначається  їх доцільністю, але  не  може  бути  менше  чотирьох  разів  на  рік.

        Члени  педагогічної  ради  мають  право  виносити  на  її  розгляд  актуальні  питання  навчально-виховного  процесу.

4.11.У навчальному  закладі  можуть  створюватись  учнівські  та  вчительські  громадські 

       організації, що  діють  відповідно  до  чинного  законодавства  України.

                                         V. Матеріально-технічна база

 

5.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю,

      комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло інші матеріальні цінності

      вартість яких відображено у балансі навчального закладу, яка є комунальною власністю

      територіальної громади міста.

5.2.Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління

      відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту навчального

      закладу та укладених ним угод.

5.3.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими

      природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх

      охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу

      проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані

      навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та

      фізичними особами, відшкодуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із

      навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а

      також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету,

      їдальні та буфету, приміщення для технічного та допоміжного персоналу, кімнати

      психологічного розвантаження тощо.

5.6.Відчудження та списання основних засобів майна, що є комунальною власністю

      територіальної громади міста і закріплення за навчальним закладом, здійснюється за

      погодженням з органами управління майном у порядку, встановленому чинним

      законодавством.

5.7.Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства

 підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам приміщення, устаткування,  транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які      йому належать, а також списувати їх з балансу, в порядку, встановленому  чинним законодавством.

5.8.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні

      майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

                             

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

·       майно власника;

·     кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної   освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

·     доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

·        кошти, отримані за надання платних освітніх послуг;

·        благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше 3-х відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

     Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в  органах Державного казначейства  і витрачаються відповідно до кошторису.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового     навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.4.Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначаєтьсязаконодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки,молоді та     спорту України   та інших  органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням  власника  бухгалтерський облік   здійснюється або самостійно, або   централізовано.

6.6.Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Навчальний  заклад є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин  серед засновників(учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного  соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Доходи(прибутки) неприбуткової  організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

                              

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1.Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної

      бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та

      педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до

      законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про

      співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами,

      організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти,дошкільної освіти.

8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської   ради.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація,

що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його  власником відповідно до законодавства.

 

                     IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1  Припинення діяльності  навчального закладу здійснюється   шляхом    реорганізації             (злиття, приєднання, поділ)  або  ліквідації  за  рішенням  власника, а  випадках,       передбачених  чинним  законодавством,  за  рішенням  суду.

      Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником , а у випадках ліквідації за рішенням  суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  навчальним  закладом .

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  навчального закладу,  виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і       представляє його власнику

9.3.У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду.

9.4.У випадку реорганізації права та зобов’язання  навчального закладу    переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.