Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Учнівське самоврядування

Положення про учнівське самоврядування
 
 
На початку ХХІ століття в Україні триває період трансформації суспільного життя, що супроводжується радикальними змінами в усіх галузях взагалі та, зокрема, перетвореннями у сфері освіти. Розвиваючись, процеси демократизації курс на перебудову громадянського суспільства зумовлюють зміни пріоритетів виховання дітей та учнівської молоді.
Учнівське самоврядування є однією з форм впливу на життєдіяльність НВК №103 та демократизацію процесу управління ним. Учнівське самоврядування є засобом реалізації учнівською громадою своїх прав, обов'язків через участь у процесах прийняття рішень у всіх сферах життєдіяльності навчального закладу.
 
 
4
Учнівське самоврядування сприяє вирішенню таких психолого-педагогічних та організаційно-педагогічних завдань
 
- розвиток інтересів,творчих здібностей учнівської молоді;
- соціалізація учнів, розвиток ключових компетенцій;
- розвиток в учнівської молоді організаторських та управлінських навичок;
- створення у навчальному закладі єдиного колективу учнів і педагогів, атмосфери співпраці
- розвиток волонтерського руху;
- організація превентивної роботи щодо попередження серед учнівської молоді негативних звичок
- формування в учнівської молоді здорового свособу життя;
- організація змістоного дозвілля.
 
Учнівське самоврядування у контексті викликів ХХІ століття
 
Учнівське самоврядування містить значний життєтворчий потенціал. Водночас він ще не до кінця розкритий.
Це зумовлює пошук принципово нових шляхів організації учнівського самоврядування у навчальних закладах, що має враховувати особливості сучасної доби та забезпечувати:
- виховання особистості гідним громадянином своєї країни,що цінує своїх батьків, поважає старших, допомагає молодшим, готовий прийти на допомогу,бути корисним, пргне бути духовно багатим і фізично здоровим;
- формування в учнів готовність до цивілізованих економічних відносин на основі демократичної культури, до відносин у духовній сфері на засадах загальнолюдських цінностей;
- успішне входження та співпраця особистості в соціумі, освоєння існуючих соціальних зв'язків;
- самодіяльність учнів, розвиток їхньої активності, ініціативи і творчості в повсякденній життєдіяльності;
- розвиток громадської думки в учнівських колективах;
- активне залучення учнів до різноманітних сфер соціальної практики;
- стимулювання ініціативи з боку учнів та усвідомлення потреби у змінах;
- планування та впровадження проектив;
- моніторинг та оцінка ефективності діяльності та якості результатів учнівського самоврядування.
 
Участь дитини в діяльності шкільної держави "Ми" дає їй можливість;
 
- розвивати свої комунікативні, організаторські та лідерські якості;
- реалізувати особистісний та творчий потенціал;
- відчути причетність до громадських та державних стран;
- вчитися толерантності;
- розширювати світогляд, своє інформаційне поле;
- самовдосконалюватися та самореалізовуватися як особистість;
- формувати відповідальність, почуття колективізму;
- реалізовати соціальні ініциативи, знайти своє місце у громадському житті.
 
Головні функції учнівської держави "Ми"
 
- соціалізуюча функція, яка полягає у здобутті учнями соціального досвіду, досвіду конструктивної соціальної дії, спрямованої на розв'язання власних проблем, проблем однолітків, школи, громади, суспільства;
- комунікативна - в ході діяльності в органах учнівського самоврядування учень отримує можливість спілкуватися з іншими людьми, обмінюватися досвідом;
- захисна - забезпечення дотримання та захисту прав дітей та молоді, представлення їх інтересів у різноманітних структурах навчального закладу;
- організаторська - забезпечення змістовної діяльності органів учнівського самоврядування, залучення дітей та молоді до участі в самоврядування;
- превентивна - переконання дітей і молоді у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно здоров'я та способу життя, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі;
- прогностична - учень отримує можливість для обгрунтованого визначення сфери діяльності в системі учнівського самоврядування, прогнозування на основі досліджень динаміки розвитку учнівського самоврядування, прогнозування подій, які мають відбутися;
- корекційно-компенсаторна - учнівське самоврядування забузпечує підвищення ролі самооцінки в регуляції поведінки;
- пізавально-пошукова - полягає в пізнанні учнем у процесі самоврядної діяльності себе, свого внутрішнього світу, своїх однолітків тощо;
- виховна - учнівське самоврядування сприяє розвитку активної, творчої особистості, якій притаманні цілеспрямованість, відповідальнівсть, ініціативність.

Left