Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Дошкільне відділення

                                
     Головним завданням дошкільного відділення є гармонійний повноцінний розвиток дошкільника. Увага звертається на розвиток особистості кожної дитини, його здібності, обдарування. Діти розвиваються в ігровій діяльності, навчальна діяльність формується на основі ігрової та предметно – практичної. В дошкільному відділенні режим роботи враховує як психофізичний та індивідуальний розвиток дітей, а також чергування різних видів діяльності та своєчасна зміна одного виду діяльності іншим, що регламентується віковими фізіологічними особливостями дітей. Навчально-виховний процес в дошкільному відділенні здійснюється до програм виховання і навчання дітей дошкільного віку «Я у Світі» та «Базового компоненту дошкільної освіти», які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. В дошкільному закладі при плануванні педагоги керуються принципом наочності, наступності, систематичності, повторності, перспективності,  досягнень психолого – педагогічної науки та позитивного досвіду, потреб сьогодення та індивідуальних особливостей дітей.

Освітній процес у дошкільному відділенні проводиться в таких напрямках: фізкультурно–оздоровчому; інтелектуальному; художньо–естетичному; гуманітарному; моральному.

Плануючи  освітньо –  виховну роботу з дітьми,  вихователі ставлять такі завдання: стимулювати фізичний і  розумовий розвиток дітей; створювати комфортні умови для природного розвитку дітей; сприяти розвитку допитливості, відкритті нових знань дітьми; виховувати моральні якості, вміння розрізняти добро і зло; розвивати здібності дітей, вміння бути доброзичливим до дорослих, дітей; розвивати мовлення дітей і навички спілкування.

          Вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові куточки та  куточки  самостійної художньої діяльності, книги, природа, розвиваючі ігри, мовно-театральні, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та спосіб  його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально – виховний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеликими групами, так й індивідуально. Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти  і науки  України.  Навчально – виховний процес у групах дошкільного відділення забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом. У кожній віковій групі створено міні  методичний кабінет для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного  віку. Інформація про зміст міні методичних кабінетів відображена у картотеці групи. Провідною вважаємо ігрову діяльність, як найдавніший спосіб виховання і навчання дітей. При цьому не відкидаємо важливість навчальної діяльності. Для здійснення якісного навчання дітей колектив педагогів разом з батьками створив належне розвивальне  предметно – ігрове середовище відповідно віку дітей, потреб і інтересів. Для ефективного фізичного виховання дошкільників перш за все починаємо з правильної організації режиму, це розпорядок, руховий, санітарно - гігієнічний, повітряний,  навчально - виховний процес та культурно – оздоровчі заходи. Всю роботу з фізичного виховання здійснюємо з урахуванням стану здоровя, самопочуття, рівня фізичного розвитку та постійним медико – педагогічним контролем. Невідємна складова змісту навчально – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є розумове виховання. Воно здійснюється як у повсякденному житті дитини, так і в процесі спеціально організованої навчальної діяльності: у формі занять з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім середовищем і природою, навчання елементів грамоти та математики. На своїх заняттях вихователі використовують розвивальні ігри та вправи, проблемні запитання, логічні завдання, пошукові ситуації, елементарні досліди, систематичні спостереження тощо. Формування початкових математичний знань і умінь є одним із важливих завдань розумового виховання дошкільників. Так вихователі намагаються під час проведення занять, а також у повсякденному житті використовувати різні математичні завдання, дидактичні ігри, вправи з аналізу та синтезу, класифікації, узагальнення, систематизації. Естетичному розвитку приділяємо належну увагу, що сприяє розвитку творчих нахилів. Це навчальна діяльність дітей по знайомству з музикою, живописом, творча та художня практична діяльність з дітьми. ( За допомогою музичного керівника Єрмакова Ю.О. проводимо цікаві свята , розваги, театральну діяльність). Основним завданням по трудовому вихованню дітей вважаємо, перш за все, прищеплення інтересу до особистої дитячої праці з урахуванням здібностей, уподобань, засвоєних умінь та розвиток трудових навичок. В дошкільному закладі працює комп'ютерний клас, де вихователь організовує працю дітей підгрупами і знайомить їх з можливостями сучасних інформаційних технологій.
У середній та старшій вікових групах проводяться уроки англійської мови, де діти знайомляться з початковим рівнем предмету. Різновидність трудових  навичків планується в планах роботи. Ведеться орієнтир старших дошкільників на зацікавленість до відповідних знайомих професій через навчальну та ігрову діяльність. Першочерговим завданням в соціально – моральному розвитку дошкільників вважаємо прищеплення: морально – етичний цінностей; гуманних почуттів; морально – вольових якостей, норм і правил поведінки.
       В цьому напрямку проведено роботу з педагогами та дітьми , а також в співпраці з  батьками. Особливе значення приділяємо громадянському вихованню дітей. Для здійснення цієї роботи використовуємо твори з дитячої літератури, ігри з проблемними ситуаціями морального вибору, творчі розповіді. Участь в навчально – виховному процесі приймає також і помічник вихователя. Весь педагогічний процес в дошкільному відділенні будується  на психології розвитку дитини, тобто особистісно-орієнтованій моделі дошкільної освіти. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Для цього створені сприятливі умови в таких напрямках: гуманізація навчально-виховного процесу – це оновлення форм і змісту навчання; спілкування орієнтоване на особистість дитини; домінування групових і індивідуальних занять; диференціація та індивідуалізація – робота з дітьми за інтересами, за рівнем оволодіння знаннями; традиційне навчання – організація занять з дітьми з урахуванням їх інтересів, можливостей, використання варіативних програм та сучасних методів навчання.
        Розклад занять складено з урахуванням домінуючого навантаження дітей (психологічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональне чергування видів діяльності: рухової, розумової, практично – прикладної та місце проведення занять.
     Головним пріоритетом у практиці роботи дошкільного відділення на сучасному етапі відповідно Закону України «Про дошкільну освіту» та «Положення про ДНЗ» є співпраця з родиною. Основні напрямки роботи дошкільного  відділення із сім’єю є : гуманізація стосунків між дошкільним відділенням і членами родини дітей вихованців; залучення сімї до навчально – виховного процесу; просвітницька робота.
   Батьки є основними замовниками і координаторами роботи дошкільного відділення. Працівники дошкільного відділення  підзвітні батькам. Зарахування дітей до дошкільного відділення здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, що їх  замінюють, медичної довідки про здоров’я дитини, про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини  та направлення відділу освіти районної у місті ради.
Робота дошкільного відділення спланована  в річному плані. Це колективні форми роботи: батьківські збори; дні відкритих дверей; спільні родинні свята та розваги.
        Групові форми взаємодії з батьками( теми сплановані у річному плані ): групові батьківські збори; анкетування батьків; тренінги для батьків; виховні заняття, свята, консультативні пункти вихователя; консультація лікаря, медсестри.
         Консультації плануються у річному плані, використовуються наочно- інформаційні методи(батьківські куточки, інформаційні ширми на теми , відповідно річного плану та поточним запитам батьків). Вихователями дошкільного відділення проводяться щоденні бесіди з батьками про проведений день у садку. В дошкільному відділенні працює  батьківський комітет, робота якого направлена на створення сприятливих умов для виховання і навчання дітей, зміцнення здоров’я кожної дитини, благоустрою у приміщенні та на майданчику для рухливих ігор. Зацікавленість, підтримку та допомогу надають батьки і в створенні предметного ігрового середовища для своїх дітей в групах. У дошкільному відділенні проводиться вивчення і аналіз соціального статусу сімей, а також робота з сім’ями, діти яких не охоплені дошкільною освітою. Під контролем інформаційна, просвітницька робота з батьками, та своєчасна сплата батьками коштів на харчування дітей.
    Згідно з річним планом проводиться робота по наступності дошкільного закладу та школи. Спільна робота спрямована на оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з позиції безперервної освіти. Робота спрямована на формування відносин дитина-педагоги, дитина–батьки, дитина–сім’я, дитина–школа. Школа, як наступний крок дошкільної освіти продовжує розвивати накопичений дитиною-дошкільником потенціал. Педагоги періодично проводять анкетування батьків на предмет вивчення їх потреб, аналіз спільної участі у вихованні дітей та відповідність режиму роботи дошкільного закладу потребам батьків. Побажання вирішуються адміністрацією оперативно.